Reklamační řád

1.     Reklamace

Dodávané zboží bude obvyklé jakosti a bude odpovídat všem právním předpisům a normám platným a účinným na území ČR. Zákazník bere na vědomí, že některé druhy zboží, jako např. protektory, jsou v podstatě použité zboží, čemuž odpovídá i jejich stav.

Kupující je povinen si dodané zboží nebo poskytnutí služby důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Tato skutečnost bude vyznačena v dodacím listu, popř. v samostatném protokolu. Při dodání zboží přepravní službou, je kupující povinen pečlivě zkontrolovat stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrdí převzetí zboží podepsáním dodacího / přepravního listu. Jeho podepsáním vyjadřuje souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím / přepravním listu. Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh či množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím / přepravním listě. Je-li zboží poškozené, může kupující zásilku odmítnout. Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím / přepravním listě, reklamační řízení nemusí být zahájeno.

Skryté vady je kupující oprávněn uplatňovat písemně ve lhůtě 6 měsíců ode dne dodání zboží nebo poskytnutí služby. Reklamace musí být předložena na reklamačním formuláři prodávajícího, náležitě vyplněného a podepsaného kupujícím. K reklamačnímu formuláři musí být přiložen doklad o pořízení zboží či služby. Od okamžiku podání reklamace je kupující povinen umožnit prodávajícímu nakládání s reklamovaným zbožím anebo na vyžádání prodávajícího jeho odeslání prodávajícímu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamované zboží kupující zašle na adresu: 2Mpro, spol. s r.o., U Školky 1034/5, 40501 Děčín 1.

Nebylo-li právo z vad uplatněno ve lhůtách stanovených tímto článkem, není prodávající povinen poskytnout plnění z uplatněného práva. Prodávající není povinen nahradit újmu způsobenou vadným plněním.

Záruční doba pneumatik je omezena první životností výrobku, u pneumatik do 1,6 mm zůstatkové hloubky dezénové drážky.

Záruka poskytovaná prodávajícím po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží a služeb vyskytnou v rámci záruční doby.

Záruka se nevztahuje na vady výrobku a poskytnutých služeb, které jsou provozního charakteru a nemají přímou souvislost s technologií výrobku, materiálovou závadností nebo způsobem poskytnutí služby, dále na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, opravou, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy nebo doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem. Záruka se rovněž nevztahuje na ojetí pneu, či jejího poškození cizím předmětem. U zboží prodávaného za sníženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruka nebude poskytnuta kupujícímu v případě, že se neprokáže platným dokladem, potřebným k poskytnutí záruky.

V případě oprávněné reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nemůže kupující požadovat slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud je vada odstranitelná a prodávající je připraven takovou vadu odstranit. Učiní tak bez zbytečného odkladu a začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady či předmět plnění vymění za bezvadný.

V případě, že kupující nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo vznikne jakýkoli spor mezi stranami ohledně reklamace, kupující má právo obrátit se na ČOI, která je mediátorem v případě spotřebitelského sporu. Veškeré náležitosti mediace naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz) v sekci „Mimosoudní řešení sporů s ČOI od 1. 2. 2016“ a rovněž v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.