Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

společnosti 2Mpro, spol. s r.o., adresa: Děčín, Zbrojnická 802/14, PSČ 40502, IČO:27268586, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21639, dále jen prodávající.

 

1.     Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb prodávajícího a kupujícího, kterým je každý zájemce, smluvní partner či podnikatel (dále jen kupující), který smlouvu s prodávajícím uzavírá.

Obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy nebo dokumentu s ní související mezi prodávajícím a kupujícím. Dokumentem se rozumí zejména smlouva, rámcová smlouva, objednávka, dodací list či faktura, podpisem takového dokumentu stvrzuje kupující svou znalost a vázanost těmito podmínkami.

Kupující má povinnost se identifikovat při zahájení obchodního vztahu svými údaji za účelem uzavření smlouvy. Veškeré informace jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě atd. s výjimkou situace související s distribucí zboží a služeb či platebním stykem souvisejícím s objednaným zbožím.

Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

 

2.     Uzavření kupní smlouvy

Kupující učiní objednávku požadovaného zboží či služby, která musí dostatečně určitě identifikovat předmět plnění a jeho množství, jakož i další podmínky.

Objednávka může být učiněna osobně, písemně, telefonicky, elektronicky či jiným podobným způsobem. Odeslání objednávky ze strany kupujícího je závazné.

Prodávající se zpravidla ve lhůtě 3 dní od doručení objednávky vyjádří, zda objednávku přijímá či nikoli. Odsouhlasením objednávky vznikne mezi prodávajícím a kupujícím smlouvy. Odsouhlasení objednávky může být uskutečněno i dodáním objednaného zboží či služeb.

Smlouvy nevznikne, jestliže prodávající pošle kupujícímu oznámení o odmítnutí objednávky, nebo oznámení, která byť nepodstatně mění podmínky objednávky a prodávající je povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Kupní smlouvy se uzavírá s odkládací podmínkou a to do úplného uhrazení kupní ceny kupujícím. Do uhrazení kupní ceny je zboží stále ve vlastnictví prodávajícího.

 

3.     Kupní cena a platební podmínky

Na základě uzavřené smlouvy mezi smluvními stranami vznikne kupujícímu povinnost uhradit prodávajícímu cenu zboží či služeb. Cena je stanovena dohodou a podle aktuálního ceníku prodávajícího, nebude-li dohodnuto jinak. Ceny jsou uvedeny s DPH v zákonné výši.

Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním objednaného zboží či služeb může kupující uhradit prodávajícímu následovně:

a)       v hotovosti před dodáním zboží či služeb, prodávající je oprávněn v případě nezaplacení ceny dodávku odmítnout (tj. od smlouvy odstoupit a zboží či služby nedodat).

b)      dobírkou, tj. úhradou zboží při převzetí od dopravce.

c)       Předem převodem na bankovní účet prodávajícího vedeném u České spořitelny, a.s., č.ú.:927521389/0800. V tomto případě bude zboží odesláno do 5ti dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

d)      Na fakturu ověřenému a prodávajícím schválenému kupujícímu. Splatnost kupní ceny bude sjednána individuálně, jinak činí 10dní ode dne vystavení faktury. Zaplacením se rozumí den připsání ceny na účet prodávajícího. Případné výhrady k fakturaci je kupující oprávněn vznášet pouze do splatnosti faktury, jinak platí, že dluh vyúčtovaný fakturou uznává. V případě prodlení se zaplacením ceny se kupující zavazuje platit dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu a kupující nese náklady spojené s navrácením zboží. Dále kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nevhodného nakládání se zbožím.

 

4.     Dodací podmínky

Termín dodání zboží bude stanoven u každé objednávky zvlášť, jinak je prodávající oprávněn dodat zboží kdykoli. (Obecně platí: pokud je zboží skladem, dodací lhůta objednaného zboží cca 3 pracovní dny, pokud je zboží u výrobce či na externím skladě, dodací lhůta cca 14 pracovních dní. Pokud zboží není vyrobeno, bude předběžná dodací lhůta sdělena kupujícímu individuálně. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dodacích podmínek, které vždy předem oznámí kupujícímu telefonicky či elektronicky.

Nepřevezme-li kupující zboží či službu řádně a včas, je povinen platit smluvní pokutu ve výši 1% z kupní ceny zboží či služby za každý den prodlení. V případě, že kupující neodebere zboží či službu ani ve lhůtě 30ti dnů ode dne jeho připravení k převzetí, je prodávající oprávněn požadovat úhradu kupní ceny anebo od smlouvy odstoupit.

Dodáním zboží kupujícímu přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

Je-li předmětem smlouvy protektor na kostře kupujícího, a nepřevezme-li si toto zboží ani do 10ti dnů ode dne písemné výzvy prodávajícího, dává kupující v tomto případě souhlas, aby na takové jeho jednání bylo pohlíženo jako na projev jeho vůle k okamžiku uplynutí uvedené lhůty a vzdát se zboží, a prodávající má právo toto zboží si přivlastnit nebo jinak s ním naložit, aniž by kupujícímu vznikl nárok na jakoukoli náhradu či protiplnění.

Vlastnické právo přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn na náklady kupujícího zboží zpětně převzít, bez ohledu na to, v jakém držení se nalézá.

Likvidaci obalů zajišťuje na své náklady kupující.

 

 

5.     Reklamace

Dodávané zboží bude obvyklé jakosti a bude odpovídat všem právním předpisům a normám platným a účinným na území ČR. Zákazník bere na vědomí, že některé druhy zboží, jako např. protektory, jsou v podstatě použité zboží, čemuž odpovídá i jejich stav.

Kupující je povinen si dodané zboží nebo poskytnutí služby důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Tato skutečnost bude vyznačena v dodacím listu, popř. v samostatném protokolu. Při dodání zboží přepravní službou, je kupující povinen pečlivě zkontrolovat stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrdí převzetí zboží podepsáním dodacího / přepravního listu. Jeho podepsáním vyjadřuje souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím / přepravním listu. Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh či množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím / přepravním listě. Je-li zboží poškozené, může kupující zásilku odmítnout. Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím / přepravním listě, reklamační řízení nemusí být zahájeno.

Skryté vady je kupující oprávněn uplatňovat písemně ve lhůtě 6 měsíců ode dne dodání zboží nebo poskytnutí služby. Reklamace musí být předložena na reklamačním formuláři prodávajícího, náležitě vyplněného a podepsaného kupujícím. K reklamačnímu formuláři musí být přiložen doklad o pořízení zboží či služby. Od okamžiku podání reklamace je kupující povinen umožnit prodávajícímu nakládání s reklamovaným zbožím anebo na vyžádání prodávajícího jeho odeslání prodávajícímu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamované zboží kupující zašle na adresu: 2Mpro, spol. s r.o., U Školky 1034/5, 40501 Děčín 1.

Nebylo-li právo z vad uplatněno ve lhůtách stanovených tímto článkem, není prodávající povinen poskytnout plnění z uplatněného práva. Prodávající není povinen nahradit újmu způsobenou vadným plněním.

Záruční doba pneumatik je omezena první životností výrobku, u pneumatik do 1,6 mm zůstatkové hloubky dezénové drážky.

Záruka poskytovaná prodávajícím po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží a služeb vyskytnou v rámci záruční doby.

Záruka se nevztahuje na vady výrobku a poskytnutých služeb, které jsou provozního charakteru a nemají přímou souvislost s technologií výrobku, materiálovou závadností nebo způsobem poskytnutí služby, dále na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, opravou, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy nebo doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem. Záruka se rovněž nevztahuje na ojetí pneu, či jejího poškození cizím předmětem. U zboží prodávaného za sníženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruka nebude poskytnuta kupujícímu v případě, že se neprokáže platným dokladem, potřebným k poskytnutí záruky.

V případě oprávněné reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nemůže kupující požadovat slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud je vada odstranitelná a prodávající je připraven takovou vadu odstranit. Učiní tak bez zbytečného odkladu a začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady či předmět plnění vymění za bezvadný.

V případě, že kupující nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo vznikne jakýkoli spor mezi stranami ohledně reklamace, kupující má právo obrátit se na ČOI, která je mediátorem v případě spotřebitelského sporu. Veškeré náležitosti mediace naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz) v sekci „Mimosoudní řešení sporů s ČOI od 1. 2. 2016“ a rovněž v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

6.     Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle specifikace kupujícího nebo pro jeho osobu.

Kupující, který je v postavení spotřebitele má právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s § 1829 občanského zákoníku a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a to alespoň zasláním e-mailu na adresu: info@2mpneu.cz

V tomto případě musí kupující nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, doručit bez zbytečného odkladu na adresu prodávajícího, nejpozději ve lhůtě shora uvedené. Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o náklady za marnou dopravu a smluvní storno poplatek ve výši 10% z ceny zboží bez DPH, nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než bylo vracené zboží doručeno prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

 

7.     Zpětný odběr pneu

Prodávající v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů zajišťuje zpětný odběr a ekologické využití či likvidaci opotřebovaných pneumatik zakoupených u prodávajícího. Místem zpětného odběru je na adrese: 2Mpro, spol. s r.o., U Školky 1034/5, 40501 Děčín 1.

 

8.     Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů c. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Veškeré údaje získané od kupujících užívá prodávající výhradně pro své vnitřní potřeby, a tyto nejsou prodávány, předávány, ani jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran vyjma přepravních společností, kterým jsou předány v minimálním množství, nutném pro doručení zásilky a bankám v souvislosti s hrazením kupní ceny. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

9.     Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. Ostatní ujednání

Prodávající je oprávněn jednostranně provést změnu rozsahu a druhu nabízeného zboží a služeb, jakožto i jejich cen. Účinnost změny nastává dnem jejího provedení. Objednávky učiněné do účinnosti změn se řídí ceníkem dosavadním.

Ujednáním o smluvních pokutách uvedených ve smlouvě či těchto podmínkách nejsou dotčeny nároky oprávněné strany na náhradu škody ani jejich výši, ani jiná práva ze smlouvy či zákona vyplývající. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoli dalšího omezení.

Kupující nesmí postoupit svá práva či pohledávky vůči prodávajícímu na třetí osoby ani je jednostranně započíst na své závazky vůči prodávajícímu.

Každá ze smluvních stran na sebe přebírá podle §1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Smluvní strany se zavazují vzájemně bezodkladně informovat o všech změnách, které se týkají údajů o nich.

Prodávající je oprávněn obsah těchto podmínek jednostranně měnit. Změna se realizuje formou umístění změněného znění všeobecných obchodních podmínek na webových stránkách prodávajícího a nabývají platnosti dnem umístění.